Saxegothaea – Patagón kőtiszafa – Patagonian stone yew

Saxegothaea Lindl. 1851 - Podocarpaceae – Kőtiszafafélék - Stone Yews

Saxegothaea conspicua Lindl. 1851 - Patagón kőtiszafa – Patagonian stone yew