Pseudotaxus – Fehértiszafa – White yew

Pseudotaxus Cheng 1947 - Taxaceae – Tiszafafélék - Yews

Pseudotaxus chienii (Cheng) Cheng 1947 - Kínai fehértiszafa - Chinese White Yew

Pseudotaxus chienii Clément Anthoine Pinetum BEL