Nageia – Kaurikőtiszafa – Kauri stone yew

Nageia Gaertn. 1788 - Podocarpaceae – Kőtiszafafélék - Stone Yews

Nageia - Kaurikőtiszafa - Kauri stone yew - lásd / see: Podocarpus

Nageia fleuryi Leu Gardens, Orlando FL USA

Nageia nagi Leu Gardens, Orlando FL USA

Nageia nagi Leu Gardens, Orlando FL USA

Nageia nagi Leu Gardens, Orlando FL USA